Wykonane projekty

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

l

nazwa inwestycji Nowatorska technologia diagnostyki obrazowej  z wykorzystaniem innowacyjnej platformy tele-wideokonsultacji oferującej zaawansowane możliwości analizy, konsultacji, archiwizacji i transmisji obrazów radiologicznych, mikroskopowych oraz zdigitalizowanych sygnałów biologicznych, nr projektu WND-RPLD.03.02.00-00-142/12

 

całkowita wartość projektu 3 536 521 PLN

kwota dofinansowania z EFRR 1 262 538 PLN

„KIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

KW 2013 roku KIE spółka z o.o. w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań technicznych w tym obszarze” zrealizowała inwestycję finansowaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Inwestycja firmy KIE umożliwiła wprowadzenie do oferty na obszarze województwa zachodniopomorskiego nowych i udoskonalonych usług. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie.


pr1

DOTACJE NA INNOWACJE

KIE sp. z o.o. realizuje projekt pn. ‘Przeprowadzenie prac rozwojowych przez firmę KIE sp. z o.o. celem stworzenia prototypu innowacyjnego urządzenia KIE Box do wdrożenia systemu do pozyskiwania, kolekcjonowania i archiwizowania elektronicznej dokumentacji medycznej z zakładów diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem Televideokonsultacji’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4.

Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego urządzenia KIE Box oraz dedykowanego dla niego oprogramowania i w efekcie, po realizacji fazy wdrożeniowej – zaoferowania na rynku zakładom opieki zdrowotnej innowacyjnego procesu pozwalającego na pozyskiwanie, kolekcjonowania i archiwizację oraz telekonsultowanie wyników badań z oddziałów diagnostyki obrazowej. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.10.2011 – 31.03.2014.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Waldemar Osowczyk – Dyrektor ds. Rozwoju

adres mailowy: waldemar.osowczyk@kie.com.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać

http://europa.eu/index_pl.htm

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


W 2009 roku KIE Sp. z o. o. zainwestowała w innowacyjne rozwiązania informatyczno – technologiczne, a przede wszystkim w 16-rzędowy tomograf komputerowy. Dzięki temu, NZOZ Tomma w Gnieźnie oferuje wykonywanie badań dynamicznych, perfuzji, angio oraz wirtualnej endoskopii, a typowe badania tomografii komputerowej są wykonywane w lepszej jakości. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP.

pr2

Nazwa projektu: „Utworzenie przez firmę KIE Sp. z o.o. innowacyjnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej dzięki zakupowi nowoczesnych maszyn i sprzętu”

Beneficjent: KIE Sp. z o. o.

pr3


Projekt dotyczący zakupu Rezonansu Magnetycznego do pracowni w Lesznie, również otrzymał dotację ze środków unijnych (schemat IV pomocy de minimis).

NZOZ Tomma w Lesznie był pierwszą pracownią, w której KIE rozpoczęła wykonywanie badań rezonansem magnetycznym. Proponowane przez firmę „KIE” Sp. z o.o. badania diagnostyczne wykorzystują najnowsze osiągnięcia nauki i są bardziej skuteczne, ponieważ pozwalają m.in. na wykrywanie chorób i patologii dotychczas niemożliwych do wykrycia. Sukces tej placówki przyczynił się do decyzji o utworzeniu kolejnych pracowni Rezonansu Magnetycznego TOMMA.

pr4

Nazwa projektu: „Utworzenie przez firmę KIE Sp. z o. o. Pracowni Rentgenodiagnostyki Rezonansu Magnetycznego dzięki zakupowi nowoczesnego Rezonansu Magnetycznego Airis Elite 0,3T z klatką Faradaya.”

Beneficjent: KIE Sp. z o. o.

pr3